Stabilny grunt – bezpieczna inwestycja


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r., Poz. 463, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych:

§7.1. Dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną.

2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.

3. W przypadku obiektów budowlanych III kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981).

Badania podłoża gruntowego wykonuje się w celu:

Badania geotechniczne prowadzone są na następujących etapach realizacji budowy:

Koszt badań geotechnicznych jest niewielki, w porównaniu z kosztami realizacji całej inwestycji, a ich znaczenie kluczowe dla bezpiecznego funkcjonowania każdego obiektu budowlanego.


Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych Inwestor otrzymuje informacje odnośnie: Dla poszczególnych warstw podłoża oszacowane zostają parametry wytrzymałościowe, które bezpośrednio wpływają na jego nośność, czyli zdolność do przenoszenia obciążeń przekazywanych na grunt z danej konstrukcji budowlanej.

Otrzymane wyniki pozwalają na wykonanie specjalistycznych analiz, tj.: W/w informacje pozwalają Inwestorowi na wstępne oszacowanie kosztów budowy oraz czasu realizacji robót ziemnych i fundamentowych.


Realizacja robót budowlanych bez rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w ekstremalnych przypadkach może prowadzić do katastrofy budowlanej!

,
© 2017 - stabilnygrunt.pl